Op ’t Startblok werken wij schoolbreed vanuit het gedachtegoed van Deep Learning.

Deep learning betekent dat kinderen niet alleen opgedragen kennis aan leren, maar
dat ze snappen wáárom ze dat doen en hóe ze die kennis kunnen inzetten. Tevens
willen wij door deze aanpak kinderen nog meer bij hun eigen onderwijs betrekken en
hen daar ook mede-eigenaar van maken.

De bestaande lessen die wij geven worden stapje voor stapje aangevuld met
vaardigheden die kinderen in de toekomst hard nodig hebben. De belevingswereld en
de interesses en behoeften van het kind en zijn en haar vragen over de wereld om
hem/haar heen zijn het uitgangspunt. Om dit zo goed mogelijk voor elkaar te krijgen,
zijn er zes pijlers waarop dit onderwijs is gebouwd.
In Deep learning worden ze de ‘Six C’s’, de ‘Zes C’s’ genoemd:

Creativity (Creativiteit),
Critical thinking (Kritisch denken)
Communication (Communicatie)
Character (Karakter)
Citizenship (Burgerschap)
Collaboration (Samenwerken).

Bij alle lessen die wij op ‘t Startblok geven, spelen het aanleren en oefenen van deze
vaardigheden een rol. Niet als een aparte opdracht, maar verweven in de lesstof. Wij
ontwerpen onze lessen zo dat onze leerlingen deze zes pijlers tijdens acht jaar
schooltijd onder de knie krijgen. De focus ligt meer op het proces in plaats van op het
product.