Op school willen wij vanuit gelijkwaardigheid het contact met ouders aangaan. Dit betekent dat wij ouders zien als partner; samen zijn we verantwoordelijk voor de ontwikkeling van hun kind(eren). Om samen te kunnen werken, is het goed om elkaar regelmatig te zien en te spreken.

Het contact met ouders is bij ons op school een belangrijk speerpunt. Als leerkrachten en ouders help je de kinderen  zich te ontwikkelen en het is van groot belang dat dit gebeurt vanuit een gezamenlijk doel: het beste bereiken voor ieder kind! Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat kinderen hogere prestaties leveren en beter in hun vel zitten wanneer ouders en leerkrachten goed samenwerken.

Informatieavond alle groepen

Aan het begin van het schooljaar zullen wij u uitnodigen voor een informatiebijeenkomst. Zo kunt u kennismaken met de nieuwe leerkracht(en) van uw kind.

Tijdens deze avond wordt verteld wat er in het betreffende jaar op het programma staat. U kunt de lesmethoden bekijken en vragen stellen. We hopen dat er op de informatieavond tenminste één ouder of verzorger aanwezig kan zijn.

Rapportage aan ouder(s)/verzorger(s)

De ouders ontvangen twee keer per jaar een schriftelijk verslag (rapport) van het functioneren van hun kind. De oudercontacten vinden plaats nadat het rapport thuis is gelezen zodat ouders gelegenheid hebben vragen over de inhoud van het rapport te stellen. Dit schriftelijke verslag bestaat in de onderbouw (tot en met groep 2) uit een portfolio waarin werkjes van de kinderen zijn verzameld. Op deze wijze krijgen de ouders inzicht in de wijze hoe hun kind “knap is”. In de groepen 3 tot en met 8 wordt er gewerkt met een portfolio en een rapport.

Naar aanleiding van het rapport is er de mogelijkheid om in een 10-minutengesprek ervaringen uit te wisselen over het functioneren van het kind. Natuurlijk is er altijd de mogelijkheid om “tussendoor” een gesprek te hebben

De rapportavonden zijn er in de maanden januari/februari en juni/juli. Daarnaast is er in de maand oktober een eerste gesprek met de ouders/verzorgers over het kind. Hierin wordt vooral de sociaal/emotionele kant van het kind besproken.

Wij vinden het belangrijk dat er niet alleen over, maar ook met het kind gepraat wordt samen met ouders. Met de adviesgesprekken in de bovenbouw zijn de leerlingen welkom om bij dat gesprek aanwezig te zijn.

Onderwijskundige rapportage aan partners in opvoeding en onderwijs, zoals het ondersteuningsteam, het (Voortgezet) Speciaal Onderwijs en het Voortgezet Onderwijs gebeurt alleen met toestemming van de ouders/verzorgers.

Activiteiten

Gedurende een schooljaar worden er diverse activiteiten georganiseerd. Vaak met een duidelijke educatieve waarde Op veel momenten zijn ouders bij deze activiteiten betrokken, ofwel door te helpen bij de organisatie of bij het begeleiden van groepjes kinderen of als toeschouwer bij bijvoorbeeld een voorstelling. Al deze momenten zijn voor ons als school zeer waardevol en we proberen ook hier goed samen te werken met ouders en met elkaar onvergetelijke momenten voor de kinderen te creëren. De activiteiten die door ouders verricht worden, gebeuren onder verantwoordelijkheid van de school. De schoolleiding heeft de eindverantwoording.

Informatievoorziening

Onze school kent verschillende manieren van informatievoorziening

Op onze website www.startblokachterveld.nl staat informatie over de school, de samenstelling van het team en de groepen en berichten over activiteiten en bijzondere gebeurtenissen op school.

Iedere zes weken verschijnt er een digitale nieuwsbrief, waarin belangrijke zaken toegelicht worden en ook geeft de nieuwsbrief een overzicht van de komende activiteiten en bijzondere gebeurtenissen. De nieuwsbrieven kunt u ook terugvinden op onze website. Het is van groot belang dat u de nieuwsbrieven goed doorneemt. Wij gaan ervan uit dat hetgeen wij in de nieuwsbrief publiceren bij alle ouders/verzorgers bekend is.

Via de mail of telefonisch proberen wij ouders/verzorgers zoveel mogelijk te bereiken, maar dit kan uiteraard ook gewoon live bij ons op school.

Op ’t Startblok werken wij met Parro. Wekelijks sturen de leerkrachten een weekmail naar ouders om te informeren waar er die week aan gewerkt wordt.

De nieuwsbrief en ook andere brieven verschijnen alleen digitaal (met soms een enkele uitzondering). Het is daarom van belang dat we uw mailadressen up-to-date hebben. U kunt eventuele wijzigingen doorgeven via info@startblokachterveld.nl

Wij streven ernaar om het e-mailverkeer over kinderen tot een minimum te beperken. Wij vinden het belangrijk dat er “warm contact” is tussen ouders en leerkrachten wanneer er informatie uitgewisseld wordt over het welzijn en de ontwikkeling van het kind. Ouders kunnen altijd een afspraak maken om over hun kind(eren) te praten.

.