Medezeggenschapsraad (MR)
Elke school is wettelijk verplicht een MR te hebben. De schoolleiding moet met de MR overleggen voordat de belangrijkste besluiten binnen een school genomen kunnen worden. In veel situaties dient de MR akkoord te gaan met het voorgestelde besluit voordat het genomen mag worden. Dat is door de overheid bedacht omdat vroeger (tot de jaren 80 van de vorige eeuw) het Ministerie van OC&W precies voorschreef wat een school wel en niet mocht doen. Nu moet de school zelf, binnen veel ruimere kaders, bepalen wat ze wel of niet doet. Binnen die ruime kaders moet een MR als vertegenwoordiger van personeel, ouders en kinderen, vooraf bepalen of de beleidskeuzes van de school wel de juiste zijn. Binnen de MR is er een geleding ouders en een geleding personeel. Gaat het om zaken die hoofdzakelijk het team aangaan dan is de personeelsgeleding bevoegd. Betreft het zaken die vooral de ouders en kinderen aangaan dan is de oudergeleding bevoegd. De hoofdlijnen van het beleid van de school zijn de bevoegdheid van de hele MR.

In de praktijk van ’t Startblok toetst de MR (personeels- en oudergeleding gezamenlijk)hoe het voorgenomen besluit is voorbereid. Blijkt er draagvlak voor het besluit dan gaat de MR niet inhoudelijk bepalen wat ze van het beleid vindt, maar gaat meteen akkoord. Daarnaast kan de schoolleiding de MR gebruiken als klankbord om bepaalde ideeën uit te wisselen zonder dat er ook meteen besluiten genomen worden. In de praktijk gebeurt dit vaak. De MR vergadert meestal 4 keer per jaar met de schoolleiding, maar indien nodig kan dit aantal vergaderingen vergroot worden.

MR oudergeleding:
– Rudi Varekamp
– Maudy van Hamersveld

MR personeelsgeleding:
– Lisa Hamaker
– Cindy van Hout