Stichting Voila

Stichting Voila is de grootste onderwijsorganisatie in Leusden en heeft één nevenvestiging in Achterveld. Wat Voila uniek maakt in onderwijsgevend Nederland is dat zij vier identiteiten vertegenwoordigd, te weten de Katholieke (2 scholen), de Openbare (4 scholen en 1 nevenvestiging) en de Protestant Christelijke (4 scholen). Tevens is er, binnen Voila,1 Interconfessionele school aanwezig. Na een zorgvuldig proces zijn het Protestants Christelijk, Katholiek en Openbaar primair onderwijs in Leusden per 26 augustus 2009 gefuseerd tot één samenwerkingsbestuur: Voila.
Voila staat voor Verschillend Onderwijs in Leusden Achterveld.

College van Bestuur

De Stichting Voila wordt bestuurd door het College van Bestuur (CvB) dat bestaat uit twee leden, te weten Gerrit-Jan Weiler, voorzitter en Wichert Eikelenboom, lid. Zij zijn integraal verantwoordelijk voor de organisatie en worden ondersteund door het bestuursbureau.

Het adres van het bestuursbureau is:
Berkelwijk 37, 3831 MN Leusden, postadres: Postbus 32, 3800 AA Leusden.
tel. 033-4335010.
E-mail info@voilaleusden.nl.
Website: www.voilaleusden.nl

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op en adviseert het College van Bestuur.
De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:
Mevrouw G.H. van der Waaij, mevrouw S.F. Bloemers, mevrouw A. Schipper, mevrouw drs. M.M.H. van Hees, de heer drs. R. Streekstra, de heer ir. W.G. Dirks en de heer A. Kreulen.
De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) adviseert de organisatie over het beleid van de stichting en heeft op een aantal terreinen instemmings- of adviesbevoegdheden.
Op schoolniveau vervult de medezeggenschapsraad (MR) deze rol.

GMR

De GMR bestaat uit de volgende leden:
Vanuit de oudergeleding:
Hilda Rozendal (ouder Biezenkamp)
Willem Bakker (ouder Groenhouten)
Esther Hellemans (ouder Groenhouten)
Michiel Albas (ouder Leusden Zuid)
Alex Strik (ouder Berkelwijk)
Vanuit de personeelsgeleding:
Franca Zwakman (leerkracht Groenhouten)
Anne Marie Ridderhof (leerkracht Leusden Zuid)
Han Wolsing (leerkracht Biezenkamp)
Ernestine van Eeghen (leerkracht Alandsbeek)
Vacature

Voor iedere leerling willen we passend onderwijs verzorgen, zodat elk kind gewoon in Leusden naar school kan. Door samen te werken komt dat doel dichterbij.
Voila coördineert ook de scholing en de ondersteuning in het VO&OC (Voila Opleiding & Ondersteuning Centrum en de tussen schoolse opvang (TSO).

Voila kent meerdere regelingen en codes. Deze zijn te vinden op de website van Voila.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van Voila: http://www.voilaleusden.nl