Kwaliteit

Op ’t Startblok hebben we kwaliteit hoog in ons vaandel staan. Wij hebben onze ambities voor de komende jaren  omschreven en zorgen er op die manier voor dat we continue in ontwikkeling zijn en ons onderwijs verbeteren. Om ervoor te zorgen dat die kwaliteit op peil blijft, beoordelen we onze ambities systematisch en cyclisch (d.w.z. jaarlijks).

Op basis van die bevindingen verbeteren of borgen we onze kwaliteit. We vinden het belangrijk dat onze kwaliteitszorg gekoppeld is aan het integraal personeelsbeleid. We streven ernaar dat de leerkrachten competenties ontwikkelen die passen bij de onze ambities, zo zorgen we ervoor dat de schoolontwikkeling en de ontwikkeling van de medewerkers parallel loopt.

We streven ernaar dat iedere leerling zich ononderbroken kan ontwikkelen en ontplooien. Omdat we te maken hebben met verschillen, moet het onderwijsleerproces zo ingericht worden, dat dit ook mogelijk is. In de eerste plaats moeten de leraren daarom de leerlingen goed kennen (wat is hun niveau?, wat zijn de kenmerken van de leerlingenpopulatie?). Daarna moeten de leerlingen goed gevolgd worden: hoe verloopt het ontwikkelproces? Daar waar nodig volgt zorg en begeleiding. Deze zorg kan gericht zijn op leerlingen die wat minder kunnen, maar ook op leerlingen die wat meer kunnen. Om het ontwikkelproces te volgen, hanteren we het CITO-LVS. Leerlingen met een E- of D-score, leerlingen die sterk terugvallen en leerlingen met een A-plus-score komen in aanmerking voor extra zorg. De centrale figuur bij zorg en begeleiding is de leraar. De intern begeleider heeft een coördinerende taak.

Intern begeleider

De intern begeleider heeft bij ons op school de taak om leerkrachten te begeleiden bij het uitvoeren van passend onderwijs en coördineert de extra zorg en/of ondersteuning aan leerlingen. Zij coacht en ondersteunt de leerkrachten bij het bieden van extra begeleiding aan kinderen die dit nodig hebben. Ouders worden in dit proces altijd betrokken, omdat we geloven dat een goede samenwerking tussen ouders, leerkracht en kind zorgt voor beter onderwijs. Daarnaast onderhoudt de intern begeleider contacten met externe begeleiders, begeleidt zij kinderen op individueel niveau en verzorgt ze het onderwijsmateriaal. Op deze manier zijn wij tot nu toe bijna altijd in staat geweest kinderen met een specifieke zorg- of onderwijsbehoefte tot en met het einde van groep 8 te begeleiden.
In enkele gevallen is het passender om een kind de kans te geven op een andere school onderwijs te laten volgen. Overwegingen daarbij zijn: “Voelt het kind zich nog prettig op school en dragen we bij aan zijn ontwikkeling?”, “Kan het team de zorg en begeleiding die nodig is nog bieden?” en “Gaat de begeleiding niet ten koste van de andere kinderen in de groep?”
Voor een uitgebreidere vertaling van de zorg op ’t Startblok verwijs ik u naar ons zorgprofiel en het schoolondersteuningsprofiel 2021-2022