Visie op lesgeven

Het lesgeven is de kern van ons werk. We onderscheiden pedagogisch en didactisch handelen, hoewel beide facetten van ons werk feitelijk onscheidbaar zijn. Van belang daarbij is: oog hebben voor het individu, een open houding, wederzijds respect en een goede relatie waarin het kind zich gekend weet. Belangrijke pedagogische noties zijn: zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, kritische zin, reflecterend vermogen en samenwerking. Gelet op de didactiek vinden we de volgende zaken van groot belang:

  • interactief lesgeven; de leerlingen betrekken bij het onderwijs aan de hand van het model ‘doordacht lesgeven’
  • onderwijs op maat geven: differentiëren
  • gevarieerde werkvormen hanteren (variatie = motiverend)
  • een kwaliteitsvolle (directe) instructie verzorgen
  • kinderen zelfstandig (samen) laten werken

Visie op leren

Kinderen leren doordat ze nieuwsgierig zijn. De school biedt kinderen de mogelijkheid om kennis op diverse manieren te verwerven. De leraren geven instructie en kinderen mogen zich dat op verschillende manieren eigen maken. Dat kan zijn door lessen alleen te maken of met anderen samen. Kinderen die korte instructie nodig hebben, kunnen zelfstandig aan het werk. Voor de kinderen die meer instructie nodig hebben, wordt gebruik gemaakt van de verlengde instructie in de blokkenkring, Het leren kan bemoeilijkt worden door extra ondersteuningsbehoeften.

Visie op identiteit

Onze school is een openbare basisschool. De aandacht voor levensbeschouwelijke vorming is verweven in het onderwijs. Omdat we het belangrijk vinden dat onze kinderen kennis maken met een diversiteit aan overtuigingen, besteden we expliciet aandacht aan geestelijke stromingen en aan specifieke feesten die gerelateerd kunnen worden aan een bepaalde levensbeschouwing of -overtuiging. Dit wordt gedurende het schooljaar ook schoolbreed dmv projecten aangeboden

Visie op 21st century skills

Het team van ‘t Startblok vindt het belangrijk dat er op school meer aandacht wordt besteed aan de “21st Century Skills”. Kort omschreven gaat het dan om de volgende vaardigheden:

‘Vaardigheid ‘Samenwerking’ Bij deze vaardigheid wordt uitgegaan van leerarrangementen waarin leerlingen  samenwerken. Hierbij kan worden gedacht aan samenwerking tussen medeleerlingen, maar ook met medeleerlingen en/of volwassenen buiten het klaslokaal of de school. De nadruk bij deze vaardigheid ligt met name op de kwaliteit van samenwerking. Hoge niveaus van samenwerking worden bereikt wanneer leerlingen gedeelde verantwoordelijkheid voor het werk hebben.

Vaardigheid ‘Kennisconstructie’ Van kennisconstructie wordt gesproken als leerarrangementen activiteiten  bevatten waarin leerlingen nieuwe informatie en inzichten kunnen combineren met wat ze al weten. Dat kan bijvoorbeeld door het doen van onderzoek, analyse, synthese, evaluatie en interpretatie van kennis en informatie. De leerlingen sturen hun eigen leren (mede) zelf aan worden gecoacht en gestimuleerd door de leerkracht.

Vaardigheid ‘Probleemoplossend denken en creativiteit’ Leeractiviteiten waarin een groot beroep wordt gedaan op probleemoplossend vermogen en creativiteit van leerlingen vallen binnen deze vaardigheid. De leeractiviteiten richten zich op het zoeken van oplossingen voor een nieuw probleem, het afronden van een taak zonder instructies over de te volgen aanpak of het samenstellen van een complex product dat voldoet aan een aantal vooraf gestelde eisen.

We realiseren ons dat kinderen deze vaardigheden nodig hebben om in de toekomst van waarde te kunnen zijn voor de maatschappij. Het overdragen van kennis blijft een belangrijke taak van de leerkracht, maar daarnaast is het van groot belang dat de kinderen leren om deze kennis te delen met elkaar en in te zetten voor innovatie. ICT is hierbij een belangrijk middel. Het werken aan deze vaardigheden vraagt een andere rol van de leerkracht, maar ook van kinderen en ouders.