In de herziene Leerplichtwet staat dat de directeur scherp moet toezien op het naleven van de wet en van elk verlof schriftelijk verslag moet kunnen overleggen aan de leerplichtambtenaar.

De 4-jarigen zijn niet leerplichtig; zij mogen naar school. U hoeft voor hen dus geen verlof aan te vragen. Voor de continuïteit van het onderwijs en de veiligheid van het kind, is het echter wel verstandig uw kind regelmatig en zoveel mogelijk naar school te laten gaan en absentie altijd te melden.

Vanaf 5 jaar zijn de kinderen volledig leerplichtig.
Volledige leerplicht houdt in, dat uw kind alleen vakantie heeft op de officiële vrije dagen van het vakantierooster en/of verlof heeft indien dit door de schoolleiding is verleend.

SPECIAAL VERLOF:

Vakantieverlof
Een verzoek om vakantieverlof buiten de reguliere vakanties dient minimaal 2 maanden van tevoren schriftelijk aan de directeur van de school te worden voorgelegd. Dit vakantieverlof wordt alleen verleend indien, wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders, het slechts mogelijk is buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan.
Er dient altijd een werkgeversverklaring te worden overlegd, waaruit blijkt, dat geen verlof binnen de officiële schoolvakantie mogelijk is.

Dit vakantieverlof mag:
• één maal per schooljaar worden verleend;
• niet langer duren dan 10 dagen;
• niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar.
Dit vakantieverlof mag niet:
• als er sprake is van een tweede vakantie (men is tijdens een van de andere schoolvakanties in de gelegenheid op vakantie te gaan);
• om op wintersport te gaan bijvoorbeeld na de kerstvakantie, omdat tijdens deze vakantie de gelegenheid hiervoor ontbrak;
• om één of meer dagen eerder met vakantie te gaan, of later terug te komen.

2. VERLOF I.V.M. GEWICHTIGE OMSTANDIGHEDEN

Een verzoek om verlof in geval van gewichtige omstandigheden dient vooraf, of binnen twee dagen na ontstaan van de verhindering, aan de directeur te worden voorgelegd.

Gewichtige omstandigheden kunnen zijn:
• voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad. Verlof wordt verleend voor 1 of ten hoogste 2 dagen, afhankelijk of dit huwelijk wordt gesloten in of buiten de woonplaats van de belanghebbende.

• bij overlijden van:
o bloed- of aanverwanten in de 1e graad. voor ten hoogste 4 dagen.
o van bloed- en aanverwanten in de 2e graad voor ten hoogste 2 dagen.
o van bloed- en aanverwanten in de 3e en 4e graad ten hoogste 1 dag.
• bij 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders voor 1 dag.
• voor andere, naar het oordeel van de directeur, belangrijke redenen, maar geen vakantieverlof.

Indien het verzoek om verlof meer dan 10 schooldagen behelst, dient men dit verzoek minimaal een maand tevoren, via de directeur van de school, bij de leerplichtambtenaar voor te leggen.

Voor het aanvragen van verlof hebben wij een aanvraagformulier, die kunt u bij Lori Murphy opvragen.