Overgang PO- VO

Wij willen ervoor zorgen dat onze leerlingen soepel instromen in het voortgezet onderwijs. De kinderen krijgen een  passend advies en worden in groep 8 voorbereid op de overgang naar het VO. We werken hierbij goed samen met het VO in de regio.

De scholen die onder de stichting Voila vallen, worden vertegenwoordigd in het BAVO-overleg. Hierin zitten  vertegenwoordigers van het voortgezet onderwijs en basisscholen uit de regio die met elkaar afstemmen dat de overgang van het PO naar het VO goed verloopt.

Verwijzing

Binnen Leusden hebben de schoolbesturen van Amersfoort en omstreken afspraken gemaakt over de manier waarop het schooladvies voor de leerlingen van groep 8 tot stand komt. Voor alle scholen gelden dezelfde procedures.Voor onderbouwing van het advies is de basisschool verplicht de toetsresultaten aan te leveren die binnen de procedure zijn vastgesteld. Dit wordt in een onderwijskundig rapport opgenomen. Jaarlijks worden de scholen en de ouders hierover mondeling en schriftelijk geïnformeerd. Alle informatie is ook te vinden op www.bavoeemland.nl

Wij werken op ’t Startblok met OSO, een systeem dat de overdracht van de basisschool naar het voortgezet  onderwijs vergemakkelijkt. Daarnaast hebben wij de afspraak met het VO dat er een “warme overdracht” plaatsvindt tussen de ontvangende school en de basisschool waar het kind vandaan gaat. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen een goede start maken op het VO en geloven dat een “warme overdracht” hiertoe bijdraagt.

Monitoren

Ook krijgen we de resultaten terug van kinderen de naar het VO zijn gegaan zodat we kunnen zien of ze op de goede plek zitten. We gebruiken deze informatie ook om te controleren of onze adviezen passend zijn.