Wij vinden dat elk kind recht heeft op goed en passend onderwijs. In beginsel zijn wij het eens met de stelling dat zo veel mogelijk kinderen regulier primair onderwijs moeten kunnen volgen. Wij realiseren ons dat we een zorgplicht hebben.

Zorgplicht 

Om te voorkomen dat kinderen thuis komen te zitten of niet de steun krijgen die zij verdienen is per 1 augustus 2014 de zorgplicht van kracht. Dit kan zijn extra ondersteuning in de vorm van een arrangement op de school van aanmelding. Maar het kan ook een andere school in het regulier dan wel speciaal (basis) onderwijs zijn. Dit gaat altijd in overleg tussen school en ouders.

De inschrijfprocedure van een school is leidend. Nadat ouders hun kind schriftelijk hebben aangemeld kan de zorgplicht ingaan. Ouders moeten wel bij de aanmelding aangeven dat ze vermoeden dat hun kind extra ondersteuning nodig heeft. De school heeft dan 6 weken de tijd om een passende plaats te zoeken, indien zij de leerling niet de juiste ondersteuning kunnen bieden.  In de wet op Passend Onderwijs zijn ook de procedures beschreven hoe ouders in beroep kunnen gaan bij geschillen.

Voor de meeste kinderen zal er door de invoering van passend onderwijs in de dagelijkse praktijk weinig veranderen. Wel verandert de organisatie van de ondersteuning voor de school.

Passend onderwijs

Passend onderwijs kijkt vooral naar de mogelijkheden van kinderen en wat er nodig is om het onderwijs te geven dat daarbij past. Afhankelijk van de ondersteuningsbehoefte van de leerling en de mogelijkheden van de school zet de school extra ondersteuning in. Er zijn geen ingewikkelde diagnoses en onderzoeken meer nodig. Scholen kunnen op veel manieren extra ondersteuning bieden. Deze ondersteuning is altijd gericht op het verder helpen van leerlingen in hun ontwikkeling.

Op het moment dat we als school niet meer die ondersteuning kunnen bieden die nodig is, is het  Samenwerkingsverband de Eem er voor ons om met ons mee te denken wat een passende interventie kan zijn.

Passend onderwijs binnen de Voila scholen 

Voila maakt onderdeel uit van het samenwerkingsverband de Eem. Binnen het samenwerkingsverband hebben alle scholen afgesproken wat zij verstaan onder de basisondersteuning. De besturen ontvangen vanuit het samenwerkingsverband impulsgelden om deze basisondersteuning te realiseren. Binnen Voila is er een coördinator om de scholen hierbij te ondersteunen, dit is Alette Rond. (arond@voilaleusden.nl) Alle scholen hebben een Schoolondersteuningsprofiel opgesteld waarin staat wat de school aan ondersteuning kan bieden. Er is een gedifferentieerd aanbod binnen Voila, maar de basisondersteuning moet op iedere school gerealiseerd worden.

De basisondersteuning is verwoord in de volgende 10 beloftes:

Hoe zien wij dit terug in de scholen? 

Als een leerkracht in de groep signaleert dat de ontwikkeling van een kind stagneert, of sneller gaat dan verwacht, bespreekt de leerkracht deze signalen met de intern begeleider. Wat zijn de onderwijsbehoeften van het kind? En wat heeft de leerkracht nodig? Het resultaat hiervan kan zijn dat de leerkracht kleine aanpassingen doet in het reguliere programma. Het kan ook zijn dat er toch afgeweken gaat worden van het reguliere programma. Dit wordt altijd eerst met de ouders besproken (en vervolgens ook met de leerling).

Het kan ook zijn dat de onderwijsbehoeften van de leerling de basisondersteuning te boven gaan. Op dat moment wordt er, altijd in overleg met ouders, een gesprek gepland met het ondersteuningsteam van het samenwerkingsverband. Dit ondersteuningsteam bestaat uit een onderwijs- en opvoedondersteuner en altijd de intern begeleider en de leerkracht van het kind. Ook ouders zijn bij dit overleg Als blijkt dat een kind meer nodig heeft dan de school op dit moment kan bieden, kan er een arrangement worden afgegeven. Dit arrangement kan bestaan uit extra middelen die de school kan krijgen om aan de ondersteuningsbehoeften toe te komen, expertise uit bijvoorbeeld het speciaal (basis) onderwijs om de leerkracht en kind te ondersteunen etc. Kortom dit is geen standaardpakket, maar afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerling en de mogelijkheid binnen de school.

Uiteindelijk kunnen we ook samen (ouders en school) tot de conclusie komen dat een andere school een passender aanbod kan geven. Een andere basisschool of een school voor speciaal (basis) onderwijs. Voor plaatsing in het S(B)O is een toelaatbaarheidsverklaring nodig. Deze wordt afgegeven door het samenwerkingsverband.