Wij vinden dat elk kind recht heeft op goed en passend onderwijs. In beginsel zijn wij het eens met de stelling dat zo veel mogelijk kinderen regulier primair onderwijs moeten kunnen volgen. Wij realiseren ons dat we een zorgplicht hebben.

Zorgplicht

Om te voorkomen dat kinderen thuis komen te zitten of niet de steun krijgen die zij verdienen is per 1 augustus 2014 de zorgplicht van kracht. Dit kan zijn extra ondersteuning in de vorm van een arrangement op de school van aanmelding. Maar het kan ook een andere school in het regulier dan wel speciaal (basis) onderwijs zijn. Dit gaat altijd in overleg tussen school en ouders.

De inschrijfprocedure van een school is leidend. Nadat ouders hun kind schriftelijk hebben aangemeld kan de zorgplicht ingaan. Ouders moeten wel bij de aanmelding aangeven dat ze vermoeden dat hun kind extra ondersteuning nodig heeft. De school heeft dan 6 weken de tijd om een passende plaats te zoeken, indien zij de leerling niet de juiste ondersteuning kunnen bieden.  In de wet op Passend Onderwijs zijn ook de procedures beschreven hoe ouders in beroep kunnen gaan bij geschillen.

Voor de meeste kinderen zal er door de invoering van passend onderwijs in de dagelijkse praktijk weinig veranderen. Wel verandert de organisatie van de ondersteuning voor de school.

Passend onderwijs

Passend onderwijs kijkt vooral naar de mogelijkheden van kinderen en wat er nodig is om het onderwijs te geven dat daarbij past. Afhankelijk van de ondersteuningsbehoefte van de leerling en de mogelijkheden van de school zet de school extra ondersteuning in. Er zijn geen ingewikkelde diagnoses en onderzoeken meer nodig. Scholen kunnen op veel manieren extra ondersteuning bieden. Deze ondersteuning is altijd gericht op het verder helpen van leerlingen in hun ontwikkeling.

Op het moment dat we als school niet meer die ondersteuning kunnen bieden die nodig is, is het  Samenwerkingsverband de Eem er voor ons om met ons mee te denken wat een passende interventie kan zijn.

Passend onderwijs binnen de Voila scholen

Voila maakt onderdeel uit van het samenwerkingsverband de Eem. Binnen het samenwerkingsverband hebben alle scholen afgesproken wat zij verstaan onder de basisondersteuning. De besturen ontvangen vanuit het samenwerkingsverband impulsgelden om deze basisondersteuning te realiseren. Binnen Voila is er een coördinator om de scholen hierbij te ondersteunen, dit is Alette Rond. (arond@voilaleusden.nl) Alle scholen hebben een Schoolondersteuningsprofiel opgesteld waarin staat wat de school aan ondersteuning kan bieden. Er is een gedifferentieerd aanbod binnen Voila, maar de basisondersteuning moet op iedere school gerealiseerd worden.

De basisondersteuning is verwoord in de volgende 10 beloftes: