OUDERRAAD

‘t Startblok heeft actieve en betrokken ouders en verzorgers, verenigd in de oudervereniging. Zij zorgen voor alle zaken die het schoolleven (extra) aangenaam maken.

De oudervereniging heeft een ouderraad. De ouderraad initieert en organiseert, in overleg met het team, activiteiten en zorgt voor financiële middelen voor de extra’s op school. Daarnaast coördineert de ouderraad een aantal werkgroepen, bestaande uit ouders/verzorgers en vrijwilligers. Werkgroepen organiseren zowel nieuwe als jaarlijks terugkerende activiteiten.

De werkgroepen zijn er onder andere op het gebied van de schooldieren, tuin- en bouwklussen, sport en spel en luizencontrole.

Het team, de kinderen en de ouders/verzorgers maken samen ‘t Startblok tot ‘t Startblok!

Vergadering OR

Bij de vergaderingen van de OR is, naast de leden van de OR, een vertegenwoordiger van het team aanwezig. Tijdens deze vergaderingen geeft de OR namens de ouders en verzorgers aan de vertegenwoordiger van het team aan wat er speelt binnen de oudergelederen van de school en wat er van de zijde van de OR is georganiseerd of geregeld voor de school. De vertegenwoordiger van de school koppelt eventuele vragen van de OR na beraad binnen het team terug en licht de OR in over bepaalde wetenswaardigheden vanuit school.

De OR organiseert jaarlijks in de herfst de algemene ledenvergadering van de oudervereniging. Op die avond wordt uiteengezet welke werkzaamheden er door de OR en de werkgroepen zijn verricht het daaraan voorafgaande jaar en er wordt door de penningmeester financieel verslag over dat jaar uitgebracht. Verder worden er, indien nodig, nieuwe leden voor de OR gekozen. De avond wordt meestal gecombineerd, in samenwerking met het team, met een presentatie over een actueel thema.

De verslagen van de (algemene leden) vergaderingen zijn in te zien op de site.

Ouderbijdrage
Jaarlijks wordt op de algemene ledenvergadering de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld.
Van deze bijdrage worden de door de OR geregelde activiteiten betaald. Tijdens de algemene ledenvergadering krijgt iedereen inzicht in de besteding van de ouderbijdrage.

Schoolkamp
Het team organiseert jaarlijks het schoolkamp dat plaatsvindt bij de Heidewachter in Otterlo. De OR ondersteunt dit met (financiële) middelen.
De verplichte bijdrage voor het schoolkamp wordt tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering vastgesteld.

Voor zowel de vrijwillige ouderbijdrage en ‘de boterham’ als de verplichte bijdrage voor het schoolkamp ontvangt u, in februari, een betalingsverzoek van de penningmeester.

Statuten van de oudervereniging van openbare basisschool ‘t Startblok
De statuten van de oudervereniging kunt u op school inzien.

Aanmelden als vrijwilliger
Uw aanmelding voor de OR of een werkgroep is zeer welkom. Vanzelfsprekend kan aanmelden spontaan gedurende het gehele schooljaar. De OR informeert ouders en verzorgers enkele malen per jaar als er vacatures in werkgroepen zijn.
Verder ontvangen alle ouders en verzorgers, aan het begin van het schooljaar, de ‘talentenbon’ waarop zijn of haar bijdrage aan ’t Startblok kenbaar gemaakt kan worden.

Werkgroepen

De OR coördineert de verschillende door de OR ingestelde werkgroepen. Elke werkgroep heeft een coördinator. Deze is het eerste aanspreekpunt voor de OR en het team.

De bouwgroep
De bouwgroep doet het timmerwerk en eventuele reparaties binnen en buiten. De speeltoestellen en de overige dingen op en om het speelplein worden in ieder geval door de bouwgroep onderhouden.

Werkgroep Tuin & Plant
Deze werkgroep verzorgt de flora binnen en buiten de school. De werkzaamheden bestaan vooral uit (ver)planten, snoeien, bemesten, vernieuwen en verzorgen. Elk jaar wordt in het voor- en najaar een tuinwerkdag georganiseerd, waarbij alle ouders welkom zijn.

Werkgroep schoolvoetbal
Ieder jaar doet ’t Startblok eind april / begin mei mee met het schoolvoetbaltoernooi in Leusden. De werkgroep organiseert onze deelname.

Werkgroep dammen / schaken
Jaarlijks (in januari / februari) vindt het schoolschaaktoernooi in Leusden plaats. Bij voldoende animo doet Het Startblok hieraan mee. De werkgroep organiseert onze deelname. Verder zijn er elk jaar Startblokkampioenschappen schaken en dammen.

Werkgroep klompenvierdaagse
Eind mei doet ’t Startblok mee aan de klompenvierdaagse in Achterveld. De werkgroep organiseert onze deelname en is contactpersoon.

Feestcommissie
De feestcommissie heeft als taak het organiseren van de festiviteiten op school, in samenwerking met het team. Het werk van de groep bestaat uit het maken van een plan, inkopen doen en helpen op de dag zelf om er een echt feest van te maken. Waar nodig, wordt de hulp van extra ouders en verzorgers ingeroepen. De voornaamste festiviteiten zijn Sinterklaas, Kerst, Pasen.

Werkgroep Hoofdluiscontrole
Op de woensdagochtend na iedere schoolvakantie en na het schoolkamp worden alle kinderen gecontroleerd op de aanwezigheid van hoofdluizen of neten. Als er tussentijds hoofdluis is gemeld door een van de ouders of verzorgers, is dat een reden een keer extra te controleren.

Kascontrolecommissie
Eenmaal per jaar, voor de algemene ledenvergadering, controleert de commissie de boekhouding van de OR op verzoek van de penningmeester. Leden mogen 2 jaar de kascontrole doen en worden daarna vervangen.